کتاب برنده

جهان ما شبیه ریموت کنترل تلویزیون

جهان ما شبیه ریموت کنترل تلویزیون

برای تلویزیون فرقی نمی کند چه کسی دکمه های آن را می فشارد،  فقط به دستورات عمل می کند

درباره ما

درباره ما

پیشنهاد رایگان ،   دانلود مقاله ی:

پیشنهاد رایگان ، دانلود مقاله ی:

حقیقتا ما چقدر ایمان راسخ داریم؟ ایمان واقعی ام را چگونه بسنجم؟