ذهن نیمه هشیار

نرم افزار پیشرفته ی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

نرم افزار پیشرفته ی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

چرا بعضی از افراد، در آستانه ی رسیدن به اهدافشان شکست میخورند؟ چرا برخی افراد در مدت کوتاهی به اهدافشان می رسند اما یکباره شکست خورده و به وضعیت سابق یا حتی ضعیف تر برمی گردند؟