برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

موفقیت های موقت! موفقیت های بی دوام!

موفقیت های موقت! موفقیت های بی دوام!

چرا برخی افراد در مدت کوتاهی به موفقیت می رسند اما بعدا شکست می خورند؟

نرم افزار برنامه ریزی ضمیر  ناخودآگاه

نرم افزار برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

آیا میدانید پیامهای ناخودآگاه (پیامهای نامحسوس یا پیامهای زیرآستانه ای) چیست؟

نرم افزار پیشرفته ی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

نرم افزار پیشرفته ی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

چرا بعضی از افراد، در آستانه ی رسیدن به اهدافشان شکست میخورند؟ چرا برخی افراد در مدت کوتاهی به اهدافشان می رسند اما یکباره شکست خورده و به وضعیت سابق یا حتی ضعیف تر برمی گردند؟