مقالات

جهان شبیه یک برنامه ی کامپیوتری غول پیکر عمل می کند

جهان شبیه یک برنامه ی کامپیوتری غول پیکر عمل می کند

اگر جهان را درک کنیم، موفقیت ما تضمین شده است

چگونه اهداف را تجسم کنیم

چگونه اهداف را تجسم کنیم

تجسم کردن(تصویر سازی)، قوی ترین ابزار انسان برای رسیدن به خواسته های اوست

تعریف ثروت، دارایی، بدهی و فقر

تعریف ثروت، دارایی، بدهی و فقر

فقرا، با پولشان بدهی هایی را میخرند که فکر میکنند، دارایی است

بدترین احساس،  احساس گناه است

بدترین احساس، احساس گناه است

احساس خوب، اتفاقات خوب احساس بد، اتفاقات بد

اهدافت را براحتی در مشت بگیر

اهدافت را براحتی در مشت بگیر

هر آنچه را که در ذهن تصور کنید، میتوانید در دست داشته باشید

بهترین احساس، قدردانی است

بهترین احساس، قدردانی است

قدرت خارق العاده ی سپاسگزاری