مقالات

آخه چطوری به هدفم برسم؟

آخه چطوری به هدفم برسم؟

میدونم چی میخوام ولی نمیدونم چطوری بهش برسم

بخواه و به تو داده خواهد شد

بخواه و به تو داده خواهد شد

تا وقتی درست طلب نکنی، چیزی بدست نمی آوری

توکل از نظر فرکانس  و  ارتعاش  و جذب

توکل از نظر فرکانس و ارتعاش و جذب

وقتی توکل می کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

اینجا و این صحنه ها برای من آشناست...

اینجا و این صحنه ها برای من آشناست...

من قبلا اینجا بوده ام! من این صحنه را خواب دیده ام؟؟ عشق در نگاه اول چگونه اتفاق می افتد؟

شما به قانون پارکینسون اعتقاد دارید؟

شما به قانون پارکینسون اعتقاد دارید؟

قانون پارکینسون چیست و چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

قدرت تماما در درون ماست

قدرت تماما در درون ماست

زمانی که مجبور باشیم، بسیار قدرتمند خواهیم بود!